Publikacje / Publications

Jeśli chcesz otrzymać którąś z tych publikacji - napisz do Autora.

 1. Cierech Z., Chabudziński Ł., Gluza Z., Świder M. 2006, Przyrodnicze uwarunkowania funkcjonowania źródła w Piotrowicach, materiały konferencyjne XX Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów, 21-22.04.2006 r, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce;
 2. Świder M., 2007, Problematyka geologiczno-geomorfologiczna na wycieczkach geograficznych w środkowej części Niziny Południowopodlaskiej, praca magisterska napisana w Zakładzie Geografii Fizycznej i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod opieką P. prof. Marii Łanczont;
 3. Świder M.,2009, Ziemia Łukowska wczoraj i dziś, XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09.2009. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa;
 4. Świder M., Uss G.,2009, Rezerwat Jata, XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09.2009. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa;
 5. Irena Agnieszka Pidek, Marzena Małek, Paweł Marciniuk, Michał Świder, Grzegorz Uss, 2009,  Reprezentacja pyłkowa zbiorowisk jodłowych Rezerwatu Jata, XVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski  Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09.2009. Materiały. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa;
 6. Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions / Radosław Dobrowolski, Paweł Witold Alexandrowicz, Irena Agnieszka Pidek, Stanisław Hałas, Anna Pazdur, Natalia Piotrowska, Alicja Buczek, Jerzy Melke, Michał ŚWIDER [W:] “Methods of absolute chronology” : 10th international conference : 22–25th April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n., 2010]. — S. 62
 7. Świder M., Uss G., Warowny P., 2010, Koncepcja tworzenia Szlaku Ziemi Łukowskiej, LGD "Razem ku lepszej przyszłości", Łuków;
 8. Świder M., 2011, Kra Jurajska – niewykorzystany potencjał geoturystyczny, materiały pokonferencyjne, Geoparki - Georóżnorodność – Geoturystyka, Lublin;
 9. Mendecki M., Świder M., Nowaczyńska I., Mamak A., Odrobińska J., Piotrowska P., Rewers J., Tymińska A., 2018, Geofizyczne rozpoznanie zasięgu kry jurajskiej w Gołaszynie k. Łukowa, Przegląd Geologiczny, vol. 66, nr 1;
 10. Wierzbowski A., Świder M., Krzeczyńska M., Szczygieł W., 2018, Nowe odkrycie w krach mezozoicznych w okolicach Łukowa i jego znaczenie dla promocji geoturystycznej regionu, Przegląd Geologiczny, vol. 66, nr 11, 706-712. 10.7306/2018.13;
Postery:

 1. Michał Świder, Grzegorz Uss, 2009, Rezerwat Jata - jodłowa osobliwość Ziemi Łukowskiej, XVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski  Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09.2009, Łuków;


Audycje radiowe (reportaże) do odsłuchania:
 1. Amonity, złoto Łukowa - reportaż Pani Czesławy Borowik z Radia Lublin
 2. Majestat Jaty - reportaż Pani Czesławy Borowik z Radia Lublin